Showing all 7 results

Matcha Midori [ceremonial grade]

$33.00

No.10, Moonshine

$3.30$35.20

No.11, Kukicha

$3.30$26.40

No.12, Houjicha

$3.30$29.70

No.13, Genmaicha

$3.30$26.40

No.14, Yame Gyokuro Premium

$6.60$74.80

No.18, Cafe Matcha

$24.00$38.00